Helsinkiin uusi supermittausasema – Lehti: Autojen päästöt tiukkaan syyniin

Helsingin Mäkelänkadun liikenteen päästöjä mitataan uuden supermittausaseman avulla.

Jukka Hämäläinen / Arkisto

Hel­sin­gin seu­dun ympä­ris­tö­pal­ve­lut on ryhtynyt uuden super­mit­taus­a­se­man avulla mittaamaan lii­ken­teen pääs­töjä ja nii­den vai­ku­tusta kaupunki-ilman koos­tu­muk­seen. Asiasta kertoi ensin Moottori-lehti.

HSY:n tut­ki­mus­a­sema on sijoi­tettu Hel­sin­gin Mäke­län­ka­dulle, joka on yksi pääkaupungin vilkkaimmin liikennöityjä katuja. Ase­man mit­ta­lait­teis­ton tal­len­ta­man tie­don luva­taan ole­van tark­kuu­del­taan maan parasta. HSY:llä on pää­kau­pun­ki­seu­dulla kaik­ki­aan 11 mit­taus­a­se­maa.

– Uudella super­mit­taus­a­se­malla mita­taan laa­jasti eri ilman­saas­teita ja nii­den omi­nai­suuk­sia. HSY valitsi super­mit­taus­a­se­man pai­kaksi Mäke­län­ka­dun, koska lii­kenne aiheut­taa siellä eri­tyi­sen kor­keita saas­te­pi­toi­suuk­sia, kuvai­lee ilman­suo­je­lu­asian­tun­tija Jarkko Niemi HSY:stä.

Ilman­laatu on HSY:n mukaan Mäke­län­ka­dulla heikko, koska lii­ken­ne­mää­rät ovat suu­ret, lii­kenne ruuh­kaista ja pako­kaa­sut lai­me­ne­vat huo­nosti katua reu­nus­ta­vien ker­ros­ta­lo­jen vuoksi.

Käyttäjän jari.pietilainen@media.fi kuva